Όταν συνάπτουμε μίσθωση με ορισμένη διάρκεια ο μισθωτής, στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου, υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα εφόσον η καταγγελία της μίσθωσης δεν είναι νόμιμη. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο μισθωτής αδυνατεί για λόγους που αφορούν τον ίδιο (εφόσον δεν συντρέχει νόμιμος λόγος) ή δεν θέλει να κάνει χρήση του μισθίου.

Εάν ο μισθωτής εγκαταλείψει το μίσθιο πριν τη λήξη του συμφωνημένου στο μισθωτήριο χρόνο χωρίς να συντρέχει κάποιο νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα προς τούτο, η μίσθωση δεν λύνεται και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το μίσθωμα για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και τη λήξη του χρόνο του μισθωτηρίου συμβολαίου. Υποχρεούται δε προς τούτο ακόμη και αν δεν κάνει χρήση του μισθίου για προσωπικούς του λόγους, ή και δεν οφείλει κανένα μίσθωμα μέχρι το χρόνο που εγκατέλειψε το μίσθιο, έστω και εάν ο εκμισθωτής παραλάβει τα κλειδιά του χωρίς όμως να συναινεί ή αποδέχεται την λύση της μίσθωσης. Συνεπώς ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το μίσθωμα για ολόκληρο το διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ του χρόνου που εγκατέλειψε το μίσθιο και τη λήξη του συμβατικού χρόνου ακόμη και εάν δεν κάνει χρήση του μισθίου για προσωπικούς λόγους εκτός εάν ο εκμισθωτής το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή το μισθώσει σε άλλον και με τον τρόπο αυτό ωφεληθεί. Η ζημία του εκμισθωτή έγκειται στο διαφυγόν κέρδος, ήτοι στο μίσθωμα ολόκληρου του υπολειπόμενου χρόνου της μίσθωσης.

Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 585 ΑΚ, κατά την οποία σε κάθε περίπτωση που του αφαιρέθηκε αργότερα η χρήση που του παραχωρήθηκε ο μισθωτής έχει δικαίωμα να τάξει στον εκμισθωτή εύλογη προθεσμία για να αποκαταστήσει τη χρήση και, αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, να καταγγείλει τη μίσθωση, προκύπτει ότι αυτή έχει εφαρμογή όταν ο εκμισθωτής αυθαιρέτως αφαιρέσει τη χρήση του μισθίου από το μισθωτή, όχι δε και όταν ο τελευταίος οικειοθελώς για λόγους που αφορούν τον ίδιο εγκαταλείψει το μίσθιο και μετά την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτή εισέλθει στο μίσθιο ο εκμισθωτής είτε για να προστατεύσει και διασφαλίσει την ιδιοκτησία του, είτε για να το εκμισθώσει σε άλλον είτε για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος και να μη παραμένει κενό, οπότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μίσθωμα ό,τι ωφελήθηκε ο εκμισθωτής. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος και χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή ακόμη και ένα ο τελευταίος παρέλαβε τα κλειδιά του μισθίου ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων παρά την αποχώρηση του, εκτός και εάν ο εκμισθωτής χρησιμοποιήσει ή μισθώσει εκ νέου τρίτο.