Τι είναι το Κληρονομητήριο και με ποια διαδικασία εκδίδεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κληρονόμος καλείται να αποδείξει το κληρονομικό του δικαίωμα, ώστε να ωφεληθεί της κληρονομίας (λ.χ. όταν υπάρχουν καταθέσεις σε τράπεζες). Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται το κληρονομητήριο, ήτοι το πιστοποιητικό που αποδεικνύει το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, κληροδόχου. Έτσι αυτός που είναι κληρονόμος κατά το ποσοστό που του αναλογεί είτε από διαθήκη είτε εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, καταθέτει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να λάβει κληρονομητήριο. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, μπορούν όλοι ή ένας εξ αυτών να προχωρήσουν σε αίτηση έκδοσης του κληρονομητηρίου, και έτσι παρέχεται ένα κοινό κληρονομητήριο. Η αίτηση έκδοσής του κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο θανών είχε κατά το χρόνο του θανάτου του, την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και, αν δεν είχε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

Η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει: 1) την χρονολογία θανάτου του κληρονομουμένου, 2) τη διαθήκη και το περιεχόμενό της ή τη συγγενική σχέση που στηρίζει το κληρονομικό δικαίωμα, 3) ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να αποκλείουν ή να περιορίζουν το κληρονομικό δικαίωμα, 4) αν υπάρχουν άλλες διαθήκες, το περιεχόμενό τους, 5) αν εκκρεμεί δίκη για το κληρονομικό δικαίωμα (αρ. 1957 ΑΚ).

Μετά την κατάθεση της αίτησης, αυτή αναρτάται – δημοσιεύεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για έντεκα (11) ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της ως άνω αίτησης.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης προσκομίζονται στο Δικαστήριο: α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος, β) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος, γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο), δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο), ε) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος (με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει τη δικάσιμο). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος και μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος) πρέπει να προσκομίζονται με ημερομηνία που να καλύπτει τη δικάσιμο.

Κατόπιν, ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης ελέγχει τη νομιμότητα του συνόλου των εγγράφων και εν συνεχεία εκδίδει το κληρονομητήριο. Κατά της απόφασης που διατάσσει την χορήγηση του κληρονομητηρίου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευσή του. Εφόσον δεν ασκηθεί έφεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών το σχετικό έγγραφο – κληρονομητήριο.